จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ราคาจ้างก่อสร้าง โครงการงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้รับจัดสรร 1,500,000 บาทประกาศราคาจ้าง บ้านหนองหล่ม อ.ดอกคำใต้

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลวางในการก่อสร้าง โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้รับจัดสรร 1,500,000 บาท ตารางแสดงวงเงินและราคากลางหนองหล่ม ม8 อ.ดอกคำใต้

ประกาศ ราคาจ้างก่อสร้าง โครงการงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้รับจัดสรร 1,211,500 บาทประกาศราคาจ้าง บ้านตุ้นใต้ อ.เมือง

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลวางในการก่อสร้าง โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก บ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้รับจัดสรร 1,211,500 บาท ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง บ้านตุ้นใต้ อ.เมืองพะเยา

ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งบประมาณ 1,200,000 บาท  TORสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน1200000 ,ราคากลางสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน1200000

ประกาศประกวดราคาจ้าง พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2,070,000 บาทประกาศประกวดราคา QD

ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง โครงการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) งบประมาณ 2,070,000 บาท  รายละเอียดTOR   กลุ่มเป้าหมายQD90    ราคากลาง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุประกอบอาชีพ โครงการพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพด้านการผลิต โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ผู้ชนะ 576,926 บาท 

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง และประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาชีพ ตามโครงการพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพด้านการผลิต โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางพัฒนาอาชีพ648000 , ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอาชีพ648000

ประกาศร่างขอบเขตของานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง โครงการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) งบประมาณ 2,070,000 บาท  แบบราคากลาง  แบบรายละเอียด TOR

 ประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งท่องเที่ยวด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง750000

ประกาศร่างขอบเขตของานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง โครงการ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง งบประมาณ 800,000 บาท  ราคากลาง   รายละเอียด TOR
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมย่อยที่ 8 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 1,000,000 บาท
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดง สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดงาน 1,750,000    ราคากลาง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ ประกวดราคาจ้าง 750,000 บาท

ประกาศ ประกวดราคาจ้างยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึกตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง 1,525,000 บาท

ประกาศ ประกวดราคาซื้อส่งเสริมความเข้มแข็งด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ กิจกรรมที่3 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ 2

ประกาศ ประกวดราคา720000(2)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมย่อยที่ 2.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ 2

ประกาศ ประกวดราคา1350000(2)

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อส่งเสริมความเข้มแข็งด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ กิจกรรมที่3 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคา720000

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมย่อยที่ 2.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคา1350000

ประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำวีดีทัศน์และสื่อออนไลน์ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,400,000 บาท (26 ก.ค.61)

ประกาศ ราคากลาง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมย่อยที่ 7 ยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,000,000 บาท (25 ก.ค.61)

ประกวดราคา ประกาศราคากลาง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อส่งเสริมความเข้มแข็งด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ กิจกรรมที่3 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วย ศก.พพ. (720000บาท)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมย่อยที่ 1.2 เวทีวิเคราะห์ศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้1.2 (900000บาท)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมย่อยที่ 2.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อยกระดับรายได้2.3 (1350000บาท)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพะเยา ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ค.61) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศประกวดราคา  ราคากลาง

 

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดไฟล์ ประกาศและราคากลาง (3 ก.ค.61)

ประกาศ ราคากลาง คอมพิวเตอร์

 

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิถีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) รายละเอียดตามไฟล์ ประกาศ และราคากลาง

ประกาศ

ราคากลาง

 

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) จังหวัดพะเยา สนับสนุนการแปรรูปปลาดุกเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.เชียงม่วน งบประมาณ 134,900 บาท (14 ก.พ.61)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการ สนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) จังหวัดพะเยา สนับสนุนสร้างหอถังเพื่อกักเก็บน้ำอ.ภูกามยาว งบประมาณ 226,300 บาท(14 ก.พ.61)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ งบประมาณ 400,000 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ)จังหวัดพะเยา งบประมาณ 190,400 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ งบประมาณ 750,000 บาท (18 สิงหาคม 2560)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ : ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องนอน และประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ งบประมาณ 750,000 บาท (15 ส.ค.60)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ภาษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพื่อสุขภาพ งบประมาณ 200,000 บาท (26 ก.ค.60)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง การจ้างเหมาทำป้ายและแผนที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว 5 หมู่บ้าน งบประมาณ 375,000 บาท (26 ก.ค.60)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง การจ้างจัดทำสื่อเอกสารเผยแพร่ประชาพันธ์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว เอกสารแผ่นพับ คู่มือแนะนำหมู่บ้าน สื่อวีดีทัศน์ งบประมาณ 350,000 บาท (26 ก.ค.60)

ดาวโหลดรายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอาชีพ ตามโครงการสร้างความมั่นคงพื้นที่ตอนใน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงในชุมชนด้วยกิจกรรมชุมชน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องนอน กิจกรรมส่งเสริมและการพัฒนาโฮมสเตย์

รายละเอียดดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศสอบราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ เมืองมะละแหม่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

รายละเอียดาวน์โหลด

บัญชีประมาณการราคากลางค่าวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และการออมของครัวเรือน

รายละเอียดดาวน์โหลด

บัญชีประมาณการราคากลางจัดทำหนังสือและจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพะเยา

รายละเอียดดาวน์โหลด

(Visited 1 times, 1 visits today)