มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผยข้อมูล

 

  1. คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสาร
  2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  3. เจ้าหน้าที่เวรประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  4. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
  5. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
  6. แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  7. คู่มือ/แนวทาง/คำสั่ง/คำแนะนำ/ข้อสั่งการ
  8. คู่มือประชาชน
  9. BIG DATA

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)