ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 4 ปี พุทธศักราช 2551-2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องพุดตานห้องพุดตาน. โรงแรมพะเยาเกทเวย์.

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิฐฐานรากประชารัฐจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 ปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องพรมาลี. โรงแรมพะเยาเกทเวย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}การติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือโครงการIQL ปี 2559 โดย ศูนย์สารสนเทศฯ กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อ 24 พค.2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1WRRcM8

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}สารสนเทศฯลงเยี่ยมและถ่ายทำเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ใบลานติดตู้เย็น ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 160 บ้านหนองใหม่ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1NOy7r9

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}สารสนเทศลงพื้นที่ อ.ปงถ่ายทำอาชีพปลูกผักหวานป่า และเพาะงอกผักหวานป่า ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนายสว่าง ใจเย็น แห่ง บ.ผาตั้ง หมู่ 6 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1TKtoXG

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}} ถ่ายทำกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์(โครงการปิดทองหลังพระ)บ.อิงโค้ง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว.

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ปัญญาและสายน้ำ…วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ในวันวิสาขบูชา วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม และ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/20kY1U8