ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด” ผ่านวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562