ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>พช.พะเยา ร่วมตรวจเยี่ยมเพื่อคัดสรรพิจารณาเป็น “สตรีไทยดีเด่น” จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 จัดโดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา