โครงสร้าง/บุคลากร

นายชำนาญ บุดาสา

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางอำไพ บัวระดก

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

-

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางวนิดา สิงห์แก้ว

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางปติมาพร ตั๋นเต็ม

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

นางมุกดา ชนกล้าหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

-

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางอำไพ บัวระดก

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ว่าที่ ร.ต.หญิงพรลภัทร แก้วศรีทอง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวสารภี มีปาน

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ ใสสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวภัทธิดา รอดประเสริฐ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชานนท์ ใจสุภา

นักจัดการทั่วไป สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

-

นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

-

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

นางธนพร ใจยืน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายประจักษ์ ไชยวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ฝ่ายอำนวยการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวนิดา สิงห์แก้ว

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชญ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอนุสรา จันทร์ศิริ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางธัญญลักษณ์ อ้อยหอม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัชชา เพ็ชรพินิจ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสุพันธ์ ปรีชา

พนักงานทั่วไป

นางสาววัชรี ใหม่ต๊ะ

พนักงานบันทึกข้อมูล

นายโชติวุฒิ ธรรมเจริญ

พนักงานขับรถ

นางสาวสุพรรณี วงศ์ขัติ

แม่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)