โครงสร้าง/บุคลากร

Share

นายชำนาญ บุดาสา

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางอำไพ บัวระดก

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

-

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางปติมาพร ตั๋นเต็ม

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

นางมุกดา ชนกล้าหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางชมพูนุท ธรรมยา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางอำไพ บัวระดก

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

-

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายธีรศักดิ์ ปันกิติ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ ใสสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวภัทธิดา รอดประเสริฐ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชานนท์ ใจสุภา

นักจัดการทั่วไป สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

-

นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

-

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

นางสาววิภารัตน์ ไฝเครือ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายประจักษ์ ไชยวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ฝ่ายอำนวยการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชญ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอนุสรา จันทร์ศิริ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางธัญญลักษณ์ อ้อยหอม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัชชา เพ็ชรพินิจ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสุพันธ์ ปรีชา

พนักงานทั่วไป

นางสาววัชรี ใหม่ต๊ะ

พนักงานบันทึกข้อมูล

นายโชติวุฒิ ธรรมเจริญ

พนักงานขับรถ

นางสาวสุพรรณี วงศ์ขัติ

แม่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)