โครงสร้าง/บุคลากร

Share

นายวัฒนา เดียวสุรินทร์

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นายวรเชษฎ์ หน่อคำ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

นางวรรณภา คงมั่น

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางสาวพชรพร แก้วทิตย์

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

นางมุกดา ชนกล้าหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางชมพูนุท ธรรมยา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายวรเชฏฐ์ หน่อคำ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

นางปรารถนา ศักดิ์สูง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายธีรศักดิ์ ปันกิติ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางปติมาพร ตั๋นเต็ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุพัตรา มีเชื้อ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางสาววิภารัตน์ ไฝเครือ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ฝ่ายอำนวยการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวรรณภา คงมั่น

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวสุวิมล เมืองคำบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชญ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางชณัฐธิญา ปิงยศ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางธัญญลักษณ์ อ้อยหอม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัชชา เพชรพินิจ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสุพันธ์ ปรีชา

พนักงานทั่วไป

นางสาววัชรี ใหม่ต๊ะ

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวสุพรรณี วงศ์ขัติ

แม่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)