โครงสร้าง/บุคลากร

Share

นายชำนาญ บุดาสา

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นายวรเชษฎ์ หน่อคำ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

นางอำไพ บัวระดก

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

นางวรรณภา คงมั่น

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางปติมาพร ตั๋นเต็ม

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

นางมุกดา ชนกล้าหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางชมพูนุท ธรรมยา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายวรเชฏฐ์ หน่อคำ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

นางปรารถนา ศักดิ์สูง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายธีรศักดิ์ ปันกิติ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ ใสสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเพลินพิศ แก้วแดง

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชานนท์ ใจสุภา

นักจัดการทั่วไป สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายสมบัติ ไพรอำนวยพร

นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางอำไพ บัวระดก

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

นางสาววิภารัตน์ ไฝเครือ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายประจักษ์ ไชยวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ฝ่ายอำนวยการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวรรณภา คงมั่น

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชญ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวชณัฐธิญา ปงธิยา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางธัญญลักษณ์ อ้อยหอม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัชชา เพ็ชรพินิจ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสุพันธ์ ปรีชา

พนักงานทั่วไป

นางสาววัชรี ใหม่ต๊ะ

พนักงานบันทึกข้อมูล

นายโชติวุฒิ ธรรมเจริญ

พนักงานขับรถ

นางสาวสุพรรณี วงศ์ขัติ

แม่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)