จังหวัดพะเยา>>> พช.พะเยา ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) และ TV พช.

📣📣📣@จังหวัดพะเยา>>> พช.พะเยา ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video  Conference) และ TV พช.

📝วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 . นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบแนวทางนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่1/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video  Conference) และ TV พช.  จำนวน 7 เขตตรวจราชการ 30 จังหวัด จากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตามกรอบแนวทางการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ..2563 โดยมีประเด็นการตรวจติดตามที่สำคัญ ดังนี้

การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการโคก หนอง นา โมเดล พัฒนาพื้นที่สู่ความยั่งยืน

การสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

กลไกประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน

การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี Woman Chang For Good

การสนับสนุนช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์ COVID-19

จาก ห้อง War room ด้วยระบบ conference

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ..2563

🖍ในการนี้ นางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพะเยาหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ พัฒนการอำเภอ นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมและให้ข้อมูล ในการประชุมฯครั้งนี้ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า)

☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา :รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)