จังหวัดพะเยา>>> พช.พะเยา สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุม ณ อำเภอแม่ใจ

📣@จังหวัดพะเยา>>> พช.พะเยา สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุม อำเภอแม่ใจ

📝วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00.

นางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพะเยาให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยายโครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุม  ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ     พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ แก่ปราชญ์สัมมาชีพ จำนวน 13 หมู่บ้านๆละ 5 คน ทีมสนับสนุนฯ 2 คนรวม 91 คน โดยมีประเด็นสำคัญคือ บทบาทและหน้าที่ของแกนนำปราชญ์พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ย่อมต้องถ่ายทอดความรู้ และขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชน/หมู่บ้านได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหลักการที่ว่า ยึดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเป้าหมายในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ช่วยเขาเพื่อให้เขาพัฒนาตนเอง และเพื่อสร้างความสุขให้ชุมชน พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน และปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพสุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

📝โดยมีว่าที่ร้อยตรีจำรัส โสตถิกุล นายอำเภอแม่ใจ พบปะชี้แนะแนวทางการประกอบสัมมาชีพ พร้อมนางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอแม่ใจ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ ให้การต้อนรับ และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

☆Phayao Wellness : พะเยา เมืองน่าอยู่

🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)