จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2563

📣📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2563

📝วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00-12:00.

ห้องประชุมจอมทอง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1/2563

เพื่อดำเนินการเขื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆในทุกภาคส่วน นำมาจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา ตลอดทั้งเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อรายงานสถานะรายการข้อมูล ข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลที่ยังไม่มีผู้จัดทำ(Data Gap)สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของMetadata ของชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดและชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ(Data set)ในระดับพื้นที่ย่อย(ตำบล)การนำสถิติไปใช้ประโยชน์ เช่น บทวิเคราะห์สถานการณ์ของจังหวัดInfographicการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาอื่นๆ/แผนงานโครงการของจังหวัด และการสนับสนุนการพัฒนาของระบบฐานข้อมูลของจังหวัดรวมทั้งรายงานผลดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อไป

🖍ในการนี้ นางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายประจักษ์ ไชยวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ

🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)