จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดพะเยา

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดพะเยา

🖍&วันที่5 กันยายน2562 เวลา13.30. นายพงษ์พันธ์วิเชียรสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดพะเยาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดพะเยาให้มีคุณภาพห้องประชุมจอมทองศาลากลางจังหวัดพะเยาชั้น4 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ไชยเมืองผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมฯ

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)