@จังหวัดพะเยา>>>คณะทำงานคสป. พะเยาติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

📣📣o

🖍&วันที่22 สิงหาคม2562 นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางปติมาพรตั๋นเต็มนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนพร้อมคณะทำงานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดพะเยา(คสป.)        

        ภาคเช้าติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐกลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธาตุภูซาง.10 .ภูซาง.ภูซาง.พะเยากลุ่มงาดำปรุงสำเร็จบ้านทุ่งกล้วย.5 .ทุ่งกล้วย.ภูซางโดยมีสมาชิกกลุ่มร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา5 ด้านพร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมแนะแนวทางสร้างมูลค่าผลผลิตทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกลุ่ม

      ภาคบ่ายติดตามเยี่ยมชมสอบถามแนะแนวทางการดำเนินงานด้านการผลิตและแปรรูปกลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านสันปูเลย.8 .อ่างทอง.เชียงคำและกลุ่มกาละแมไทลื้อบ้านธาตุ.2 .หย่วน.เชียงคำ.พะเยาโดยมีนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำและสมาชิกกลุ่มร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา5 ด้าน

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)