@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด” ผ่านวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัดผ่านวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ..2562

🖍วันที่19 กรกฎาคม2562 นายวุฒิชัยเสาวโกมุทรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดผ่านวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทยเพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้ดำเนินงานตามมาตรการฯของสำนักงาน... และกระทรวงมหาดไทยห้องประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยาชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

📌ในการนี้นายชำนาญบุดาสา  พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์วรรณคำหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนพร้อมนางปติมาพรตั๋นเต็มนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

🔊📰สพจ.พะเยารายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)