@จังหวัดพะเยา >>พช.พะเยา ประกวดกิจกรรมข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาด นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 และศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

📣@จังหวัดพะเยา>>พช.พะเยาประกวดกิจกรรมข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นกิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาดนักประชาสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี2562 และศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ..2562 ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย

🖍&วันที่13 มิถุนายน2562 เวลา09.00. นายไพบูลย์บูรณสันติผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่16,17  เป็นประธานการคัดเลือกประกวดกิจกรรมข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นกิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาดนักประชาสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี2562 และศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ..2562 พร้อมคณะกรรมการฯจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูลและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาศาลากลางจังหวัดพะเยาชั้น1 (หลังเก่า)

📌ภาคบ่ายเวลา14.00 . คณะกรรมการฯลงพื้นที่ติตามประเมินคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ..2562 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านห้วยยางขามใหม่หมู่ที่1 ตำบลห้วยยางขามอำเภอจุนจังหวัดพะเยา

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาพร้อมข้าราชการในสังกัดนายอำเภอจุนพัฒนาการอำเภอจุนผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านห้วยยางขามใหม่เข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)