@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการใช้ข้อมูล (จปฐ.) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด พร้อมด้วยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พัฒนาการอำเภอทุกแห่ง และหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงแรม เคเอ็มกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการใช้ข้อมูล (จปฐ.) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด พร้อมด้วยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พัฒนาการอำเภอทุกแห่ง และหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงแรม เคเอ็มกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆

(Visited 1 times, 1 visits today)