@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวรเชฏฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ออกติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา อีกทั้งมอบหมายชี้แนะแนวทางการดำเนินโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ปี2561 และเตรียมการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีนางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอให้ข้อมูล และให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวรเชฏฐ์  หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ออกติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา อีกทั้งมอบหมายชี้แนะแนวทางการดำเนินโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ปี2561 และเตรียมการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีนางวนิดา  ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอให้ข้อมูล และให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ☆Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่☆

(Visited 1 times, 1 visits today)