พิธีสระเกล้าดำหัว ขอพรท่านวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา

ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเหนือ หรือ วันสงกรานต์ ก็ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้า พร้อมด้วยข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเครือข่ายพัฒนาชุมชนทุกคน ได้มารวมกัน ณ ที่นี้ เพื่อทีจะร่วมกันประกอบพิธีสระเกล้าดำหัว ขอพรท่านวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. พวกเรามารวมตัวกันมาชุมชนุม ณ สถานที่แห่งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ..

ประการแรก..เป็นการประกอบพิธีขอขมาลาโทษ ในสิ่งที่ได้ล่วงล้ำก้ำเกินผู้บังกคับบัญชา ทั้งด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ สิ่งใดที่ได้ประมาทพลาดพลั้ง ด้วยเจตนาก็ดี ด้วยไม่ได้เจตนาก็ดี พวกเราชาวพัฒนาชุมชน ก็จักได้ถือวาระดิถีนี้ ขอโทษท่าน ให้ท่านได้โปรดอโหสิกรรมแก่ปวงข้าพเจ้าทั้งหลาย

ประการที่สอง..เป็นการขอพรอันประเสริฐแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้มีความอยู่เย็น เป็นสุข ครอบครัวเป็นสุขสวัสดี

และประการสุดท้าย..เป็นวาระที่พวกข้าพเจ้าจะได้แสดงออกในความกตัญญูกตเวที ต่อผู้บังคับบัญชาในครั้งนี้..

พวกข้าพเจ้าได้พร้อมกันน้อมนำมายังเครื่องสักการะ อันประกอบด้วย ข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน และน้ำขมิ้นส้มป่อย เพื่อจักมาขอขมา คารวะ ท่านวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา

“ หากแม้นว่า ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ล่วงเกินท่าน จะด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ด้วยเจตนาก็ดี หรือไม่เจตนาก็ดี ขอให้ท่านได้โปรดอสิกรรมแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และในโอกาสที่เป็นศิริมงคลนี้ ข้าพเจ้าทั้งกลายขอน้อมรับพรปีใหม่จากท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้า และครอบครัว ด้วยเทอญ…”

นอกจากที่พวกเรามาชุมนุมเพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว พวกเรายังได้มีโอกาสพบปะ สร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อให้เกิดความรักและการประสานงานในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ยังเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนชาวพะเยาอีกด้วย..{{คลิปข่าว}}

(Visited 1 times, 1 visits today)