{{ พะเยา}} นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางธันยพร แสงนูญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสตรีสากล ในวันท่ี 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมกองทุนบทบ

{{ พะเยา}} นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางธันยพร แสงนูญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสตรีสากล ในวันท่ี 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมกองทุนบทบาทสตรี จังหวหัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)