{{พะเยา}} วิดิทัศน์เผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อน การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา ปี 2559 และผลการดำเนินงานในช่วงเืดอน มค.-กพ.2559

วิดิทัศน์เผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อน การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา ปี 2559 และผลการดำเนินงานในช่วงเืดอน มค.-กพ.2559 หมู่บ้านเป้าหมาย 779 หมุ่บ้าน โดยการบูรณาการทำงานแบบ”ประชารัฐ” ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในชีวิต ควบคู่ไปกับการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาทุกระดับ..ตัดต่อโดย นายยุทธภูมิ นามวงศ์ สารสนเทศเพื่อชุมชน เสียงบรรยาย โดย พิมาลย์มาศ อสมท.พะเยา..{{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/24wq5I8

(Visited 1 times, 1 visits today)