{{พะเยา}}อบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง.ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 จุด.ตั้งแต่วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มเป้าหมาย 2,500 คน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง.ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพะเยา. ซึ่งจังหวัดพะเยา กำหนดเป็นวาระของจังหวัด. จากการดำเนินงานและมีการจัดฝึกอบรม จำนวน 4 จุด. ตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 4 จุด. กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 2,500 คน {{วิพดิทัศน์สรุปผล}} http://bit.ly/1WRvjZe

(Visited 1 times, 1 visits today)