{{พะเยา}}การอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 จุดที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษก อ.ปง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 668 คน

วันพุธที่ 24 กพ.2559 ณ หอประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษก อ.ปง การอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 จุดที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย อ.ปง,อ.เชียงม่วน และ อ.จุน จำนวน 668 คน ประธานเปิดและมอบนโยบาย โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)