ดาวน์โหลด

ทะเบียนพื้นที่ข้อมูล จปฐ. ปี 2563 ทะเบียนพื้นที่ข้อมูล-จปฐ.-ปี63

พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 รายละเอียด

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 รายละเอียด

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)