จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) จังหวัดพะเยา สนับสนุนการแปรรูปปลาดุกเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.เชียงม่วน งบประมาณ 134,900 บาท (14 ก.พ.61)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการ สนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) จังหวัดพะเยา สนับสนุนสร้างหอถังเพื่อกักเก็บน้ำอ.ภูกามยาว งบประมาณ 226,300 บาท(14 ก.พ.61)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ งบประมาณ 400,000 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ)จังหวัดพะเยา งบประมาณ 190,400 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ งบประมาณ 750,000 บาท (18 สิงหาคม 2560)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ : ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องนอน และประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ งบประมาณ 750,000 บาท (15 ส.ค.60)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ภาษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพื่อสุขภาพ งบประมาณ 200,000 บาท (26 ก.ค.60)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง การจ้างเหมาทำป้ายและแผนที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว 5 หมู่บ้าน งบประมาณ 375,000 บาท (26 ก.ค.60)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง การจ้างจัดทำสื่อเอกสารเผยแพร่ประชาพันธ์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว เอกสารแผ่นพับ คู่มือแนะนำหมู่บ้าน สื่อวีดีทัศน์ งบประมาณ 350,000 บาท (26 ก.ค.60)

ดาวโหลดรายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอาชีพ ตามโครงการสร้างความมั่นคงพื้นที่ตอนใน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงในชุมชนด้วยกิจกรรมชุมชน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องนอน กิจกรรมส่งเสริมและการพัฒนาโฮมสเตย์

รายละเอียดดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศสอบราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ เมืองมะละแหม่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

รายละเอียดาวน์โหลด

บัญชีประมาณการราคากลางค่าวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และการออมของครัวเรือน

รายละเอียดดาวน์โหลด

บัญชีประมาณการราคากลางจัดทำหนังสือและจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพะเยา

รายละเอียดดาวน์โหลด

(Visited 1 times, 1 visits today)