ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชี้แนะแนวทางขั้นตอนการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้กับทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพะเยา อำเภอแม่ใจ อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอภูกามยาว ตำบลละ12คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 420 คน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายป [...]

17 กุมภาพันธ์ 2561 / 17:55 น.

ประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวรเชฏฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ออกติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา อีกทั้งมอบหมายชี้แนะแนวทางการดำเนินโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ปี2561 และเตรียมการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีนางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอให้ข้อมูล และให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา [...]

13 กุมภาพันธ์ 2561 / 18:49 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอแม่ใจ
อำเภอแม่ใจ
อำเภอแม่ใจ

คลังความรู้