ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เเละนายวิศิษฎ์ บุญญาวิวัฒน์ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมคัดเลือก โครงการหมู่บ้านและตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 หมู่บ้านม่อนแก้ว ม.9 ตำบลบ้านสาง และตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยาเสนอผลงาน โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนการอำเภอ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับ และร่วมให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม เเละให้กำลังใจกับข้าราชการ หมู่บ้าน ตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา [...]

20 มิถุนายน 2561 / 19:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

^^จังหวัดพะเยา^^วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เเละนายวิศิษฎ์ บุญญาวิวัฒน์ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมคัดเลือก โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนการอำเภอ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับ และร่วมให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม เเละให้กำลังใจกับข้าราชการ หมู่บ้าน ตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

^^จังหวัดพะเยา^^วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายก่อพงษ์ โกมล [...]

20 มิถุนายน 2561 / 18:42 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

Error

An error occurred.

Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
Please try again later.

If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.

Faithfully yours, nginx.

คลังความรู้